algemene voorwaarden werving & selectie en detachering

Lees hieronder onze algemene voorwaarden voor werving & selectie / executive search en onze voorwaarden detachering of klik hieronder als je deze als pdf wilt downloaden.

Algemene Voorwaarden werving & selectie/ executive search

Artikel 1: Definities

JUUNI: JUUNI – attitude hunters, gevestigd aan de Wilhelminalaan 1-3, 3732GJ te de Bilt en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53324552, hierna te noemen JUUNI dan wel opdrachtnemer.

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werving & selectie werkzaamheden.

Opdracht: De mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en JUUNI op grond waarvan JUUNI werving & selectie werkzaamheden verricht ten behoeve van de opdrachtgever.

Kandidaat: Iedere natuurlijke persoon die door JUUNI ter beschikking gesteld wil worden aan een opdrachtgever van JUUNI.

Vergoeding: De door de opdrachtgever aan JUUNI verschuldigde vergoeding in verband met de opdracht, zie artikel 4.1.

Artikel 2: Werkingssfeer

2.1 JUUNI biedt werving & selectie werkzaamheden ten behoeve van het vervullen van vacatures bij een opdrachtgever. Hierbij worden een of meer kandidaten door JUUNI geselecteerd en mondeling of schriftelijk bij de opdrachtgever geïntroduceerd. Er is sprake van een succesvolle vervulling van de werving & selectie-opdracht indien en zodra de door JUUNI voorgestelde kandidaat bij de opdrachtgever in dienst treedt.

2.3 Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectie-opdracht wordt begrepen het geval dat een door JUUNI aan de opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen twaalf (12) maanden na die introductie – al of niet na intrekking van de opdracht – in dienst treedt of anderszins, al dan niet via derden of op interim basis/inleen, op enigerlei wijze, in enigerlei functie, bij de opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming werkzaam is.

2.4 Tenzij opdrachtgever ter zake vooraf een nadrukkelijk schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt, is de vergoeding eveneens verschuldigd indien de door JUUNI geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever bekend mocht blijken te zijn.

2.5 De opdrachtgever krijgt de mogelijkheid om kosteloos kennismakingsgesprekken te voeren met de voorgedragen kandidaten. JUUNI zal een bemiddelingsfee in rekening brengen wanneer de opdrachtgever, overeenkomstig artikel 4 van deze algemene voorwaarden, een arbeidsovereenkomst aangaat met een door JUUNI aangedragen kandidaat.

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door JUUNI gesloten overeenkomsten, zowel mondelinge als schriftelijke, en de daaruit voortvloeiende verbintenissen met de opdrachtgever.

3.2 Afwijkende bedingen en/of eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door JUUNI zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit het feit dat JUUNI de mededeling van de opdrachtgever onweersproken laat, dat deze de algemene voorwaarden van JUUNI niet aanvaardt en/of andere algemene voorwaarden toepasselijk verklaart.

3.3 Wanneer de opdrachtgever een door JUUNI voorgestelde kandidaat uitnodigt voor een gesprek, gaat opdrachtgever daarmee nadrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden van JUUNI.

3.4 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten aanbiedingen of handelingen van JUUNI is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4: Vergoeding en kosten

4.1 Bij een succesvolle vervulling van de werving & selectie-opdracht door JUUNI, is de opdrachtgever aan JUUNI een vergoeding verschuldigd voor de verrichte werkzaamheden. Bij de berekening van de vergoeding wordt uitgegaan van het bruto jaarsalaris dat de kandidaat van JUUNI bij de opdrachtgever zal gaan verdienen, op basis van een fulltime dienstverband, incl. 8% vakantiegeld, eventuele 13e maand en/of vaste bonusbestanddelen.

4.2 Het door JUUNI te berekenen tarief staat vermeld in de aanbieding die de opdrachtgever ontvangt bij het aanbod van de eerste kandidaat die JUUNI voorstelt.

4.3 In principe is de opdrachtgever, buiten de vergoeding bij succesvolle vervulling, geen verdere kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht aan JUUNI verschuldigd. In het geval echter dat de opdrachtgever speciale wensen heeft ten aanzien van de uitvoering van de opdracht, waardoor JUUNI extra kosten moet maken, zullen deze gefactureerd worden aan de opdrachtgever. Daar zullen dan van tevoren uitdrukkelijke afspraken over gemaakt worden tussen JUUNI en de opdrachtgever.

4.4 Wanneer, nadat JUUNI de opdracht van opdrachtgever heeft gekregen voor het invullen van de werving- en selectieprocedure, een kandidaat zich op een andere wijze dan via JUUNI meldt bij opdrachtgever, wordt deze kandidaat door JUUNI meegenomen in de procedure.

Artikel 5: Facturering en Betaling

5.1 De factuur wordt verzonden op het moment van ondertekening van de arbeidsovereenkomst of uiterlijk op de datum waarop de werkzaamheden aanvangen van de door JUUNI geselecteerde kandidaat.

5.2 De betalingstermijn van door JUUNI verzonden facturen bedraagt dertig (30) dagen na factuurdatum. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

5.3 Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen is opdrachtgever in verzuim en is hij aan JUUNI een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom. De opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, vermeerderd met de contractuele rente.

Artikel 6: Gedragsregels

6.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door JUUNI voorgestelde kandidaten, al dan niet afgewezen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JUUNI aan derden bekend te maken.

6.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om door JUUNI voorgestelde kandidaten, zonder voorafgaande toestemming van JUUNI, rechtstreeks te benaderen alsmede indien de kandidaat is afgewezen deze alsnog binnen twaalf maanden een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht aan te bieden.

6.3 Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever aan JUUNI een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,- per overtreding, onverminderd het recht van JUUNI om van de opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen.

6.4 Bij het ontvangen van de opdracht garandeert JUUNI volledige geheimhouding van de gegevens welke door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

6.5 Vertrouwelijke informatie over kandidaten dienen na afloop van de procedure aan JUUNI te worden geretourneerd. Het is de opdrachtgever niet toegestaan op enigerlei wijze informatie over kandidaten ter beschikking te stellen aan derden. Indien overtreding van deze bepaling door de opdrachtgever  leidt tot aanstelling van een kandidaat door een derde, is de opdrachtgever JUUNI de volledige vergoeding, waar JUUNI recht op zou hebben gehad indien de aanstelling door opdrachtgevezou hebben plaatsgevonden, verschuldigd. Onder een derde wordt mede verstaan een werkmaatschappij c.q. dochteronderneming van de opdrachtgever, een zusteronderneming van de opdrachtgever, danwel een (anderszins) met de opdrachtgever gelieerde c.q. geassocieerde onderneming.

Artikel 7: Verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid

7.1 JUUNI zal zich in het kader van een opdracht inspannen om geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door JUUNI geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, de beloning en de arbeidsomstandigheden is de opdrachtgever verantwoordelijk.

7.2 JUUNI aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor tekortkomingen van, voor schade en/of verliezen (waaronder begrepen gevolgschade) als gevolg van handelen en/of nalaten van, een kandidaat die door JUUNI is aangedragen en met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, een arbeidsovereenkomst is aangegaan.

Artikel 8: Garantieregeling en proeftermijn

In de omstandigheid dat een door JUUNI bemiddelde kandidaat, na afloop van de in de arbeidsovereenkomst vastgelegde proeftermijn, niet meer bij de opdrachtgever in dienst is, is daarop van de zijde van JUUNI geen garantieregeling van toepassing. Wordt de proefperiode onverhoopt niet succesvol wordt afgerond, dan wordt er -in overleg- ofwel een korting van 75% verleent op een nieuwe bemiddeling, ofwel wordt 50% van de factuur gecrediteerd.

Artikel 9: Rechtskeuze en geschillen

9.1 De overeenkomst alsmede de opdracht en de aanvraag en de offerte van JUUNI worden volledig beheerst door Nederlands recht.

9.2 Bij alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met de opdracht, staat het ieder der partijen vrij, indien zij in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen, zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden.

9.3 JUUNI behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra JUUNI de opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.

Algemene Voorwaarden Detachering

1. Onderwerp

1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij door JUUNI recruitment en detachering, of aan haar gelieerde ondernemingen (hierna JUUNI), diensten worden geleverd, van welke aard ook en deze voorwaarden maken onverbrekelijk deel uit van de tussen de opdrachtgever en JUUNI bestaande rechtsverhouding. Uitdrukkelijk is de toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden uitgesloten. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen van JUUNI zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod schriftelijk anders is aangegeven.

1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zullen opdrachtgever en JUUNI in overleg treden om bedoelde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk doel en strekking van bedoelde bepalingen benaderen.

1.4 Opdrachtbevestigingen worden geacht juist en volledig te zijn, tenzij de opdrachtgever binnen 10 dagen na verzending maar uiterlijk de dag voorafgaande aan de uitvoering van de verplichtingen door JUUNI, schriftelijk te kennen geeft dat de bevestiging niet correct is. Door de opdrachtbevestiging komt de overeenkomst tot stand.

2. Verplichtingen

2.1 Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk aangegeven houden de verplichtingen van JUUNI voortvloeiende uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst in dat JUUNI de opdrachtgever diensten zal (laten) verlenen om de door de opdrachtgever aangegeven werkzaamheden te laten uitvoeren door medewerkers met het door de opdrachtgever gespecificeerde functie en ervaringsniveau. JUUNI neemt op zich in te spannen de diensten

en/of de werkzaamheden in overeenstemming met de schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken met zorg uit te (laten) voeren.

2.2 JUUNI heeft de mogelijkheid om de medewerkers, die de diensten verlenen dan wel de werkzaamheden bij opdrachtgever uitvoeren, naar eigen inzicht te vervangen door medewerkers van gelijk opleidings- en ervaringsniveau.

2.3 In verband met de uitvoering van eventuele garantie- en/ of service werkzaamheden uit eerdere opdrachten, garandeert JUUNI behoudens in geval van overmacht slechts de beschikbaarheid van medewerkers voor 80 % (tachtig) van een normale werkweek. Onder normale werkweek wordt een werkweek van 40 uur verstaan.

2.4 Wijzigingen van de duur, het karakter dan wel de aard van de diensten is slechts mogelijk na schriftelijke goedkeuring door JUUNI.

2.5 Bij de werkzaamheden dan wel de diensten die JUUNI verricht, zijn de tijdseenheden gedurende welke de medewerkers voor de opdrachtgever beschikbaar worden gehouden en in staat zijn de diensten dan wel de werkzaamheden te verrichten, uitgangspunt voor de betalingsverplichting van de opdrachtgever aan JUUNI, overeenkomstig de door JUUNI gehanteerde tarieven dan wel de overeengekomen tarieven.

2.6 Het risico en de verantwoordelijkheid voor het tijdig ter beschikking stellen aan de betreffende JUUNI medewerkers van een werkplek, informatie, apparatuur en programmatuur is voor op- drachtgever en de daarbij behorende kosten worden door opdrachtgever gedragen (tenzij anders overeengekomen). Zo nodig zal in de overeenkomst met opdrachtgever nader worden gedefinieerd wat onder werkplek, informatie, apparatuur en programmatuur is te verstaan. Het overeengekomen tijdstip van oplevering verschuift met de tijd dat niet aan het hierboven bepaalde is voldaan. Opdrachtgever is gehouden, indien medewerkers op een locatie van opdrachtgever werkzaam zijn, om alle verplichtingen voortvloeiende uit de Arbowetgeving en richtlijnen na te komen en JUUNI voor eventuele aanspraken uit dien hoofde te vrijwaren.

3. Vergoedingen

3.1 De opdrachtgever is aan JUUNI verschuldigd een vergoeding gelijk aan het aantal door de medewerkers van JUUNI aan de diensten of werkzaamheden bestede uren vermenigvuldigd met het tussen opdrachtgever en JUUNI overeengekomen tarief, dan wel de overeengekomen prijs, vermeerderd met de door de medewerkers gemaakte kosten die ingevolge de opdracht overeenkomst daarvoor in aanmerking komen, vermeerderd met de verschuldigde

omzetbelasting. Van de bepaling van deze vergoeding kan in de overeenkomst met opdrachtgever uitdrukkelijk worden afgeweken.

3.2 Werkzaamheden die naar het oordeel van JUUNI geen onderdeel uitmaken van de door JUUNI aanvaarde opdracht en door de opdrachtgever worden opgedragen aan een medewerker zullen altijd worden vergoed op basis van de door JUUNI gehanteerde tarieven per tijdseenheid of per functiepunt. Een functiepunt is een rekeneenheid als bedoeld in de door JUUNI gestandaardiseerde open calculatie methode.

3.3 Opdrachtgever zal de aan hem ter beschikking gestelde urenregistratie formulieren onmiddellijk, uiterlijk binnen 2 werkdagen, controleren en eventueel vergezeld van opmerkingen tekenen. Indien de formulieren niet tijdig zijn getekend of geen aanmerkingen zijn gemaakt, staat daarmee de juistheid van het aantal opgegeven uren vast. Blijkt later aantoonbaar een fout te zijn gemaakt, hetgeen uitsluitend ter beoordeling van JUUNI staat, dan zal overleg plaatsvinden ter oplossing van het gerezen geschil. Mocht dit minnelijk overleg niet in een oplossing van het gerezen geschil resulteren, geldt dat de geschillenregeling van artikel 9 van deze algemene voorwaarden van toepassing is.

3.4 Bij alle prestaties, waaronder in ieder geval uren wordt verstaan, is de overeengekomen prijs, of het betreffende deel daarvan, verschuldigd bij gehele of gedeeltelijke opleveringen, tenzij anders in de opdrachtbevestiging dan wel de overeenkomst vermeld. De facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door de opdrachtgever betaald te zijn. Indien de facturen niet tijdig zijn voldaan is de opdrachtgever vanaf dat tijdstip 1% rente per maand of een gedeelte daarvan, verschuldigd zonder dat ingebrekestelling nodig is. Indien na aanmaning en ingebrekestelling opdrachtgever nalatig blijft de vorderingen te voldoen, zal JUUNI de vordering(en) ter incasso uit handen geven of overdragen en is de opdrachtgever tevens verplicht tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder begrepen kosten berekend door externe deskundigen, naast de eventuele proceskosten, zulks met een minimum van 15% van het totaal door de opdrachtgever aan JUUNI verschuldigde bedrag inclusief de geaccumuleerde rente.

3.5 Indien een der partijen een essentieel deel van haar verplichting(en) toerekenbaar niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de andere partij het recht de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten dan wel zekerheden te vragen, onverminderd het recht op nakoming van de aangegane verplichtingen en de overige rechten.

4. Intellectueeleigendom

4.1 Voor zover JUUNI of de door haar bij de verlening van diensten of de uitvoering van werkzaamheden ingeschakelde medewerker(s) intellectuele eigendomsrechten verkrijgt, dan zullen deze rechten aan het einde van de opdracht en nadat de opdrachtgever aan alle verplichtingen heeft voldaan, geacht te zijn overgedragen, met uitzondering van het bepaalde in artikel 4.2, aan opdrachtgever, met dien verstande dat JUUNI een onbeperkt gebruiksrecht behoudt. Waar nodig zal JUUNI zich inspannen om er voor te zorgen dat indien opdrachtgever daarom verzoekt, bedoelde rechten expliciet aan opdrachtgever worden overgedragen.

4.2 Voor door JUUNI ontwikkelde auteursrechtelijk beschermde werken die bij de verlening van diensten of de uitvoering van werkzaamheden worden gebruikt berusten de rechten bij JUUNI en verkrijgt de opdrachtgever een alleen aan haar toekomend onbeperkt gebruiksrecht.

4.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de eventueel te sluiten licentie overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van eventueel auteursrechtelijk of anderszins beschermde werken mo- dellen en uitvindingen en intellectuele eigendomsrechten die bij de dienstverlening en de uitvoering van werkzaamheden worden gebruikt en vrijwaart JUUNI en haar medewerkers voor de gevolgen van eventuele inbreuken op rechten van derden.

5. Geheimhouding en non- concurrentiebeding

5.1 JUUNI en opdrachtgever verplicht zich om alle door haar bij de verlening van diensten en de uitvoering van werkzaamheden ingeschakelde (rechts- )personen een geheimhoudingsverplichting op te leggen. Ieder der partijen verplicht zich om alle informatie van vertrouwelijke aard die voor en na het aangaan van de overeenkomst tussen partijen is uitgewisseld geheim te houden.

5.2 Partijen, waaronder begrepen gelieerde partijen en opdrachtgevers van een der partijen, verplichten zich gedurende de looptijd van deze overeenkomst en gedurende een periode van een jaar na beëindiging daarvan, geen personeelsleden of medewerkers van de andere partij in dienst te nemen dan wel, direct of indirect op welke wijze ook, voor zich te laten werken. Alle personeelsleden dan wel medewerkers, die JUUNI bij de uitvoering van de diensten dan wel werkzaamheden gebruikt, hebben zich jegens JUUNI verplicht geen werkzaamheden voor derden te verrichten gedurende hun dienstverband en gedurende een jaar na beëindiging daarvan zich te zullen onthouden van het verrichten van werkzaamheden voor opdrachtgever dan wel aan haar gelieerde onder- nemingen, of haar opdrachtgevers.

5.3 Bij overtreding van de verplichtingen die in het voorgaande artikel zijn beschreven, verbeurt de nalatige partij aan de ander een direct opeisbare, boete van 50.000 euro per overtreding, vermeerderd met 5.000 euro voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

6. Beëindiging

6.1. Indien geen termijn voor de duur van de overeenkomst is overeengekomen dan wel de overeenkomst naar haar aard niet door volbrenging eindigt, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te beëindigen door schriftelijke opzegging met inachtneming van een termijn van minimaal één maand.

6.2. JUUNI kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien op- drachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of in- dien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoegingen van ondernemingen. JUUNI zal wegens deze beëindiging nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.

6.3. Indien opdrachtgever verlenging van enige contractperiode wenst, dan dient zij JUUNI minimaal 1 maand voor de beëindiging van de periode schriftelijk daarvan op de hoogte te stellen, waarbij JUUNI zich het recht voorbehoudt geen gevolg aan dit verzoek te geven.

6.4. Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dat wordt veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers of opdrachtgevers waarvan JUUNI personeel of zaken betrekt, dan wel ziekte van medewerkers die bij de uitvoering van diensten of het verrichten van werkzaamheden zijn ingeschakeld.

7. Oplevering, garantie en onderhoud

7.1 Werkzaamheden waarbij JUUNI verplichtingen op zich heeft genomen die tot een prestatie van JUUNI leiden worden altijd uitgevoerd overeenkomstig de door JUUNI gehanteerde standaard methoden. De uitvoering vindt altijd plaats in fasen, als in de methodiek omschreven, waarbij een nieuwe fase pas in uitvoering wordt genomen als de eerdere fase volledig is opgeleverd. De methodiek zal worden omschreven in de met opdrachtgever af te sluiten overeenkomsten.

7.2 De oplevering van een fase of de overeengekomen prestatie vindt altijd plaats middels een schriftelijke mededeling van JUUNI aan de opdrachtgever, waar- na de garantie periode intreedt. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoort implementatie tot de werkzaamheden van opdrachtgever. Controle door de opdrachtgever dient binnen 14 dagen na de oplevering te zijn uitgevoerd. Binnen deze periode dienen eventuele afwijkingen van hetgeen is overeengekomen schriftelijk door de opdrachtgever te worden gemeld aan JUUNI, waarna overeenkomstig de hieronder geformuleerde garantie bepaling herstel werkzaamheden worden uitgevoerd.

7.3 De garantieperiode is drie maanden te rekenen vanaf de opleveringsdatum. De garantie houdt in dat JUUNI mede- werkers ter beschikking heeft om verbeteringen in de programmatuur aan te brengen, voor zover blijkt dat er niet wordt voldaan aan de vastgelegde functionele specificaties, het niet voldoende reproduceerbaar is, en er een zo uitgebreid mogelijke schriftelijke melding aan JUUNI wordt gedaan. JUUNI garandeert nimmer dat de programmatuur zonder fouten zal werken, dan wel dat alle fouten zullen worden verbeterd. De garantie werkzaamheden worden uit- gevoerd op basis van de overeengekomen tarieven en kosten, tenzij er sprake is van een opdracht op basis van fixed budget, in welk geval de werkzaamheden uit hoofde van de garantie aanspraken kosteloos zullen geschieden. Iedere garantie vervalt indien door of namens de opdrachtgever wijzigingen in de programmatuur zijn aangebracht waaronder niet de wijzigingen worden verstaan die tijdens de implementatie van de programmatuur zijn aangebracht.

7.4 Indien er een opdracht tot onderhoud is aanvaard, hetgeen het geval is indien er een onderhoudsovereenkomst met opdrachtgever is aangegaan, zal een dergelijke opdracht alleen betrekking hebben op correctief onderhoud, waaronder wordt verstaan het aanbrengen van verbeteringen in de programmatuur, databases en omgeving van door de opdrachtgever gesignaleerde en schriftelijk gemelde storingen in de werking van de programmatuur, databases en omgeving, een en ander overeenkomstig de bij JUUNI gebruikelijke gestandaardiseerde methoden en technieken. Werkzaamheden in het kader van een onderhoudsovereenkomst zullen worden uitgevoerd op de gebruikelijke kantoortijden. Voor werkzaamheden die op verzoek van opdrachtgever buiten kantooruren plaatsvinden zullen de daarop betrekking hebbende verhoogde tarieven en kosten in rekening worden gebracht.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Diensten en werkzaamheden worden door JUUNI uitgevoerd in opdracht en voor rekening en risico van opdrachtgever en met betrekking tot de resultaten van de dienstverlening dan wel de werkzaamheden wordt geen enkele garantie gegeven anders dan vermeld in artikel 7.3 van deze voorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van JUUNI voor schade uit dien hoofde is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij sprake is van de situaties genoemd in artikel 8.3 en tenzij de schade veroorzaakt mocht zijn door opzet of grove schuld van JUUNI of medewerkers waarvan JUUNI zich heeft bediend.

8.2 De totale aansprakelijkheid waaronder de aansprakelijkheid voor schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, waarbij de bedongen prijs voor overeenkomsten die een looptijd van meer dan een jaar hebben, gesteld wordt op de prijs die bedongen is voor een jaar.

8.3 Aansprakelijkheid van JUUNI voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

8.4 De opdrachtgever vrijwaart JUUNI voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid dan wel andere aanspraken die veroorzaakt zijn door producten of diensten of systemen waaraan door JUUNI diensten zijn verleend of werkzaamheden aan zijn uitgevoerd.

8.5 Enige aansprakelijkheid van JUUNI kan slechts ontstaan indien de opdrachtgever onverwijld, deugdelijk en schriftelijk JUUNI in gebreke stelt en op de hoogte brengt van de schade oorzaak, en waar mogelijk een redelijke termijn gunt ter zuivering van de tekortkoming en JUUNI toerekenbaar ook na het verstrijken van de termijn in haar verplichtingen tekort blijft schieten.

9. Toepasselijk recht

9.1 Op de door JUUNI gesloten overeenkomsten en de door JUUNI gedane aanbiedingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, onverminderd het recht van JUUNI om geschillen voor te leggen aan een andere bevoegde rechter in Nederland.